Srbija je sve bliža ostvarenju fascinantnog koncepta, koji podrazumijeva stvaranje svojevrsnog “mora” ili nečeg veoma sličnog. Nakon 18 godina, projekat je ponovo dobio na značaju i sada nudi mogućnost izgradnje velike brane koja bi prikupljala vode iz sliva Bogovine. Ishod bi bio formiranje ogromnog vještačkog jezera koje se prostire na oko 360 kvadratnih kilometara.

 

Trenutno najveće vještačko jezero u Srbiji je Đerdapsko, koje se prostire na površini od 253 kvadratna kilometra. Ovo je skoro 100 kvadratnih kilometara manje od planiranog rezervoara kod Bogovine. Prema projektnoj dokumentaciji, akumulacija će imati ukupnu zapreminu od 44 miliona kubnih metara, a betonska brana koja će biti izgrađena imaće impresivnu visinu krune od 269 metara. Izgradnja „Srpskog mora“ ima za cilj rješavanje urgentnih problema nestašice vode, posebno u gradu Boru, fokusiranjem na realizaciju sistema akumulacija Bogovina i prateće infrastrukture. Ova inicijativa uzima u obzir rastuće potrebe privrede za vodnim resursima.

 

Nacrtom Prostornog plana Republike Srbije do 2035. godine planirano je da akumulacija Bogovina na rijeci Crni Timok bude značajna akumulacija. Njena namjena biće raznovrsna, služiće kao stanovništva, zadovoljavanje industrijskih potreba, pružanje zaštite od poplava, podržavanje razvoja malih voda, promicanje razvoja ribarstva, jačanje turizma i proizvodnja energije. Ovaj obimni projekat obuhvatiće površinu od preko 470 kvadratnih kilometara, uključujući cijele katastarske opštine u opštini Boljevac, što ukupno iznosi oko 471 kvadratni kilometar. Obuhvata opštine kao što su Bogovina, Valakonje, Ilin, Jablanica, Krivigo Vir, Lukovo, Mali Izvor i Mirovo u kojima je 2022. godine živilo oko 3.270 stanovnika.

 

Marjanović ističe da je ovim projektom namjera da se ugradi sistem za navodnjavanje za cijeli region do Negotina, izgradi hidroelektrana i fabrika vode, kao i da se olakša razvoj turizma i privrede. Osim toga, prisustvo pastrmke u lokalnim rijekama koje bi se ulijevale u akumulaciju predstavlja mogućnosti za ribolovni turizam. Buduća “srpska obala” ili akumulacija biće smještena nedaleko od Valakonjskog brda, koristeći resurse reka kao što su Crna rijeka, Radovanska rijeka, Lozica kod istoimenog manastira i reka Miroštica. Ove rijeke su poznate po izuzetnoj čistoći i nedostatku zagađivača, a njihovo spajanje u Crni Timok stvara strateško stanište u krugu od 30 kilometara.

Oglasi